slidesbutterflies

Školská jedáleň

Počas pobytu v MŠ je deťom poskytovaná desiata, obed a olovrant.

Čítať viac...
flip
Školská jedáleň

Čítať viac...
Režim dňa

Usporiadanie dňa v materskej škole Pri usporiadaní denných činností sa: - zabezpečuje vyvážené striedanie činností (optimálny biorytmus, bezstresové prostredie), - dodržiavajú zásady zdravej životosprávy (zdravý životný štýl), - vytvára časový priestor na hru a učenie dieťaťa, - dodržiava pevne stanovený čas na činnosti zabezpečujúce životosprávu.

Čítať viac...
flip
Aktivity MŠ

Čítať viac...
flip
Aktivity MŠ

Čítať viac...

O nás

Materská škola je situovaná v centre Mesta Vrútky. Budova je majetkom zriaďovateľa materskej školy Mesta Vrútky.
Materská škola poskytuje celodennú výchovnú starostlivosť deťom od 2,5 do 6 rokov a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou, tiež poskytuje deťom aj možnosť poldenného pobytu. Má kapacitu 4 tried, s počtom 86 detí. Materská škola je umiestnená v účelovej budove. Prízemie zariadenia tvorí vstupná chodba, riaditeľňa, dve triedy s príslušnými priestormi, kuchyňa s príslušnými priestormi, miestnosti pre prevádzkových a pedagogických zamestnancov. Na poschodí sú umiestnené dve triedy s
príslušnými priestormi a miestnosti pre pedagogických a prevádzkových zamestnancov. V pivničných priestoroch je umiestnená práčovňa. Súčasťou školy je aj školský dvor s preliezkovými zostavami a pieskoviskom.

Školský vzdelávací program je zostavený tak, aby rešpektoval ciele výchovy a vzdelávania v zákone č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení neskorších predpisov.
Názov vzdelávacieho programu ,, ZVEDAVÉ SOVÍČATÁ“ obsahuje hlavnú myšlienku, ktorú sme si zvolili pre výchovno- vzdelávaciu činnosť na ďalšie roky. Prostredníctvom tejto myšlienky chceme objavovať a poznávať ríšu zvierat, prírodu. Sova je symbolom múdrosti- veď aj v rozprávkach a bájkach sa všetky zvieratká obracajú o pomoc a radu na najmúdrejšieho vtáčika, sovu. Preto veríme, že naše deti budú odchádzať z našej školy obohatené o mnohé vedomosti z oblasti sociálno- emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej. Budeme podporovať a rozvíjať ich schopnosti a zručnosti a tým utvárať predpoklady na ďalšie vzdelávanie, na život v spoločnosti.

img-fluid
whale

Zameranie MŠ

Medvedík NIVEA

Environmentálna výchova

Regionálna výchova

Ľudové tradície

Krúžková činnosť

img-fluid

Anglický Jazyk

Krúžok zabezpečuje centrum voľneho času – Domino Vrútky.

Tanečný Krúžok

Zabezpečuje ZUŠ – Fríca Kafendu – Vrútky.

img-fluid
img-fluid

Výtvarný krúžok

Zabezpečuje ZUŠ – Fríca Kafendu – Vrútky.

Hýb sa s loptou

Krúžok zabezpečuje centrum voľneho času – Domino Vrútky

img-fluid
0

Počet zapísaných detí

0

Počet zamestnancov

0

Počet tried

Zamestnanci

Pedagogickí zamestnanci MŠ

Materská škola má osem pedagogických zamestnancov všetci zamestnanci sú plne kvalifikovaní.

img-fluid

Fotogaléria

Prhláška do MŠ.

Prhláška do MŠ.

V prílohe nájdete prihlášku ktorú je potrebné vyplniť a odoslať.

Online prihláška

Kontaktujte nás

    This will close in 20 seconds